Regulamin

Proszę przeczytać uważnie warunki przed zamówieniem Usług z naszej strony. Dokonując rezerwacji na jeden z naszych kursów zgadzasz się przestrzegać zasad na naszych warunkach. Należy wydrukować kopię tych warunków.

Proszę kliknąć na przycisk oznaczony "Akceptuję" podczas składania zamówienia, jeżeli je akceptujesz. Jeśli odmówisz przyjęcia tych warunków, nie będzie możliwości zamówienia usług z naszej strony.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Usług znajdujących się w ofercie fumenti.pl
 2. Stroną dokonującą zakupów Usług, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta. Stroną dokonującą sprzedaży Usłyg zawartych w ofercie jest FUMENTI PRO Sp. z o.o.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Usłygi prezentowane na stronie www.fumenti.pl w chwili składania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści kursów gotowania, przepisów, ceny usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bez uprzedzenia.

§2 Dostępność usługi

Usługi świadczone są w Gdańsku, ul. Chodkiewicza 13A

§3 Wymagania aplikacji

Kupujący musi mieć ukończone 18 lat, do uczestnictwa w kursie.

§4 Poziom umiejętności

Jeśli Kupujący nie ma pewności co do swoich umiejętności wymaganych na kurs, prosimy o kontakt telefoniczny, dzięki czemu możemy pomóc ustalić poziom doświadczenia przed dokonaniem rezerwacji. Stawiamy na osoby, które są w stanie samodzielnie ocenić własny poziom umiejętności. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli zarezerwujesz uczestnictwo w kursie o znacznie wyższym lub niższym niż rzeczywistym poziomie umiejętności.

5§ Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

Wszystkie zmiany kursu są możliwe w zależności od dostępności. Jeżeli Kupujący ma rezerwację z bonu można ją przenieść, ale nie będzie uprawniony do refundacji.

Każde przeniesienie lub refundacja podlegają następujące postanowieniom: Ponad 7 dni wypowiedzenia:
 1. Jeśli Kupujący nie może uczestniczyć w kursie, na który ma zarezerwowane uczestnictwo, ale może znaleźć kogoś innego na swoje miejsce, to zmiana zostanie dokonana bez żadnych dodatkowych opłat.
 2. Jeśli Kupujący nie może uczestniczyć i możemy wypełnić jego miejsce, zostanie przekierowany na kurs do wyboru albo otrzyma zwrot pełnej kwoty pieniędzy.
 3. Wszystkie zwroty podlegają opłacie administracyjnej w wysokości 25,- zł za osobę.
Mniej niż 7 dni wypowiedzenia:
 1. Jeśli Kupujący nie może uczestniczyć w kursie, na który ma zarezerwowane uczestnictwo, ale może znaleźć kogoś innego na swoje miejsce, to zmiana zostanie dokonana bez żadnych dodatkowych opłat.
 2. Jeśli Kupujący nie może uczestniczyć i możemy wypełnić jego miejsce, zostanie przekierowany na kurs do wyboru albo otrzyma zwrot pełnej kwoty pieniędzy.
 3. Wszystkie zmiany poniżej 7 dni wypowiedzenia podlegają opłacie administracyjnej w wysokości 25,- zł za osobę plus 20% wartości kursu.
 4. Jeśli Kupujący chce anulować swoje miejsce bez przenoszenia na inny kurs straci swoje miejsce i nie ma prawa do refundacji.

§6 Jakość usług

 1. chyba że uniemożliwią tego zdarzenia siły wyższej, jak określono w §11, będziemy dostarczać Usługi, które:
  • są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem;
  • są realizowane z należytą starannością i umiejętnościami;
 2. Kupujący dostarczy nam w odpowiednim czasie, wszelkich informacji i instrukcji dotyczących jego osoby (wymaganiach dietetycznych, alergie pokarmowe i choroby itp), które są niezbędne, aby umożliwić nam prawidłowe świadczenie Usług zgodnie przepisami.
 3. Jeśli nie, lub Kupujący dostarczy nam niekompletnych, nieprawdziwych lub niedokładnych informacji lub instrukcji, możemy anulować zamówienie.

§7 Świadczenie usług

 1. Usługi będą świadczone zgodnie z terminem określonym w Zamówieniu.
 2. Fumenti ma prawo do zawieszenia Usług, jeśli mamy do czynienia z problemami technicznymi lub innych przyczyn niezależnych.

§8 Usługi wadliwe

 1. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Usługi nie są zgodne z warunkami, zapewnimy:
  1. refundację całości lub części kwoty uczestnictwa, w zależności od tego, co jest uzasadnione, lub
  2. zapewnić bon upominkowy na inny kurs.

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. prawa autorskie, prawa do wzoru i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów i innych dokumentów lub przedmiotów, które przygotowujemy dla Kupującego w związku z Usługami należą do Fumenti PRO sp. z o.o.
 2. Użytkownik nie może korzystać z materiałów, dokumentów lub innych przedmiotów, wyszczególnionych w pkt. 1 §9 do celów komercyjnych.

§10 Cena i płatność

 1. Cena usługi będzie określone na stronie fumenti.pl. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale zmiany cen nie będą miały wpływu na opłacone już Usługi lub usługi których cena została wcześniej zagwarantowana na piśmie.
 2. Pełną płatność należy uregulować w momencie rezerwacji. Akceptujemy płatności gotówką, karty debetowej lub kredytowe, przelew
 3. Wszystkie płatności poza gotówkowymi realizowane są przez zewnętrzny podmiot: Dialcom24 Sp. z o.o. - www.Przelewy24.pl, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§11 Wydarzenia poza kontrolą

 1. Fumenti nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu Usługi, które jest spowodowane przez zdarzenia poza kontrolą Fumenti (siła wyższa).
 2. Zdarzenie siły wyższej obejmuje każdy akt nie wystąpienia, zaniechania lub awarii poza kontrolą FUMENTI i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń), co następuje:
  1. Strajki lub inne akcje protestacyjne.
  2. rozruchy, zamieszki, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojny lub zagrożenia lub przygotowania do wojny.
  3. Pożar, wybuch, sztorm, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie, epidemie i inne klęski żywiołowe.
  4. niemożność korzystania z transportu kolejowego, morskiego, lotniczego, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.
  5. niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.
  6. ustawy, dekrety, przepisy prawne, regulacje lub ograniczeniom jakiegokolwiek rządu.
 3. Obowiązki Fumenti wynikające z Umowy są zawieszone na okres zdarzenia Siły Wyższej. Fumenti podejmie odpowiednie kroki w celu dostosowania siły wyższej do końca lub zaproponuje rozwiązanie, które umożliwi realizację zobowiązania pomimo zaistnienia Siły Wyższej.

§12 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Fumenti, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Fumenti nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Fumenti zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Fumenti a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Fumenti W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z Fumenti pod adresem email: biuro@fumenti.pl
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie fumenti.pl i obowiązuje od dnia  01.01.2013 r.

Nasi partnerzy